• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU EURO LINGUA DEN HELDER, NEDERLAND

Toepasselijkheid 

1. Met inachtneming van eventuele wijzigingen of aanvullingen als vermeld in onze geldende tarievenlijsten, maken deze voorwaarden deel uit van elke met ons te sluiten of gesloten overeenkomst, waaronder die welke voor Vertaalbureau Euro Lingua in beginsel de verplichting tot levering van diensten meebrengt. Door het aangaan van een dergelijke overeenkomst, met Vertaalbureau Euro Lingua, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden als bindend. Afwijkende of aanvullende bedingen verbinden Vertaalbureau Euro Lingua slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke akkoordbevinding. 

Begripsomschrijving 

2. In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: 

  • opdrachtnemer: het Vertaalbureau Euro Lingua
  • opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het Vertaalbureau Euro Lingua opdraagt vertaalwerkzaamheden te verrichten overeenkomst: de overeenkomst, waarbij het Vertaalbureau Euro Lingua zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever, buiten dienstbetrekking vertaalwerkzaamheden van niet-literaire aard te verrichten.

Aanvang

3. Een overeenkomst tot vervaardiging van een vertaling wordt gesloten onder de voorwaarde, dat het vertaalbureau Euro Lingua, na inzage van de te vertalen tekst binnen redelijke tijd de overeenkomst wegens gewichtige redenen alsnog op kan zeggen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaat.

Algemeen 

4.1. Het Vertaalbureau Euro Lingua zal een opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren, dan wel laten uitvoeren.
4.2. Vertaalbureau Euro Lingua en diens medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al wat hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd.
4.3. Het Vertaalbureau Euro Lingua is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.
4.4. Het Vertaalbureau Euro Lingua heeft de bevoegdheid de overeenkomst door derden te doen uitvoeren.
4.5. Het Vertaalbureau Euro Lingua stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de werkzaamheden, indien deze daarvan onkundig is.
4.6. Heeft de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.
4.7. Indien de kwaliteit van de geleverde vertaling niet voldoet aan de gewekte verwachtingen dan zal de opdrachtgever de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen binnen een redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen.
4.8. De vertaler heeft het auteursrecht op zijn vertaling. 

Offertes en opdrachten 

5.1. Alle aanbiedingen van het Vertaalbureau Euro Lingua zijn vrijblijvend. Tot uitvoering van een opdracht is Euro Lingua eerst verplicht na schriftelijke bevestiging.
5.2. Bij verschil tussen opdracht en opdrachtbevestiging is deze laatste beslissend, tenzij de opdrachtgever over het verschil binnen 5 werkdagen na de datum van opdrachtbevestiging schriftelijk klaagt, in welk geval het Vertaalbureau Euro Lingua niet gebonden zal zijn voordat zij de opdracht opnieuw heeft bevestigd. 

Vergoeding 

6.1. Het Vertaalbureau Euro Lingua stelt de omvang van het honorarium vast met inachtneming van de tarieven die zij in het algemeen gebruikt. Wanneer van deze regel wordt afgeweken dan wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld.
6.2. Indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend, in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de werkzaamheden die krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer moeten worden verricht en hij daarbij tekortschiet, is de opdrachtgever het volle honorarium verschuldigd zonder dat enige beroep op schuldvergelijking mogelijk is.
6.3. De opdrachtgever vergoedt aan het Vertaalbureau Euro Lingua de onkosten aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden, voorzover deze niet in het honorarium zijn begrepen. 

Duur 

7.1. Indien de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een afleveringsdatum heeft bedongen en terzake niets is overeengekomen, heeft het Vertaalbureau Euro Lingua het recht de tijd waarbinnen de overeenkomst door hem zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid bepalen.
7.2. Indien de opdracht wordt gewijzigd heeft het Vertaalbureau Euro Lingua het recht zonder nadere kennisgeving de leveringsdatum naar redelijkheid te verlengen. 

Aansprakelijkheid 

8.1 Het Vertaalbureau Euro Lingua is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet, niet tijdig of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door het Vertaabureau Euro-Linqua opzettelijk is veroorzaakt.
8.2 De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer strekt per opdracht niet verder dan het gehele bedrag, dat hij terzake van die opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengt.
8.3 Het Vertaalbureau Euro-Linqua is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een door het bureau vertaalde tekst die onjuist of onvolledig is. 
8.4. Het Vertaalbureau Euro Lingua is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken en papieren. De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
8.5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden. 

Betaling 

9.1. Betaling dient, zonder schuldvergelijking of eigenmachtige korting, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door storting of overschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen of contant ten kantore van Vertaalbureau Euro Lingua. 
9.2. Vertaalbureau Euro Lingua is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. 
9.3. In geval een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is Vertaalbureau Euro Lingua gerechtigd voor elke deelopdracht afzonderlijk te factureren. 
9.4. Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd naar een percentage, gelijk aan dat van de wettelijke rente verhoogd met 2%. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, die door Vertaalbureau Euro Lingua met de invordering zijn gemoeid, komen voor rekening van de nalatige afnemer. 
9.5. Incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin de opdrachtnemer zich voor invordering van de hulp van derden heeft verzekerd. 

Overmacht 

10. Bij overmacht, waaronder zijn verstaan die omstandigheden, ten gevolge waarvan voor het Vertaalbureau Euro Lingua tijdelijke dan wel blijvende verhindering in de nakoming van haar verplichtingen zijn ontstaan en die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren noch bekend konden zijn, zoals beperkende overheidsmaatregelen, staking, oorlog e.d., storing in het bedrijf van het Vertaalbureau Euro Lingua of bij alle andere niet-voorziene omstandigheden, waaronder redelijkerwijs geen nakoming van de opdrachten van haar kan worden verlangd, is het Vertaalbureau Euro Lingua gerechtigd de uitvoering/levering gedurende een door haar te bepalen redelijke terrnijn op te schorten of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de opdrachtgever zonder dat deze daaraan enige aanspraak op schadevergoeding kan ontlenen. 

Niet nakoming en ontbinding der overeenkomst 

11.1. Wanprestatie van de opdrachtgever ingeval van faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling, geeft het Vertaalbureau Euro Lingua het recht de overeenkomst zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten.
11.2. In geval een van de in dit artikel genoemde omstandigheden zich voordoet zullen alle vorderingen van het Vertaalbureau Euro Lingua op afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn en zal het Vertaalbureau Euro Lingua het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten of te ontbinden. 

Klachten 

Het Vertaalbureau Euro Lingua zal geen klachten aanvaarden omtrent het niet correct uitvoeren van opdrachten, waarmede zij niet vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien de uitgevoerde opdrachten volgens de opdrachtgever niet in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken dan zal deze de klachten betreffende deze zaken binnen 14 dagen na constatering schriftelijk en gemotiveerd moeten indienen. Bij niet-naleving van deze bepalingen vervallen de eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens het Vertaalbureau Euro Lingua. Door indiening van een klacht wordt de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet geschorst. Indien een opjuiste wijze ingediende klacht gegrond is, zal het Vertaalbureau Euro Lingua uitsluitend verplicht zijn tot aanvullende of verbeterde uitvoering van de opdracht dan wel te hare keuze tot terugbetaling c.q. creditering van de opdrachtgever voor gedeelte dat niet of ondeugdelijk is uitgevoerd. 

Geschillen 

13. Op alle met het Vertaalbureau Euro Lingua gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. 

Voor zover de Wet dit toelaat en het Vertaalbureau Euro Lingua geen andere bevoegde Rechter verkiest, zullen alle geschillen, die uit met het Vertaalbureau Euro Lingua gesloten overeenkomsten voortvloeien, worden berecht door de bevoegde Rechter te Alkmaar. 

Isabella Buck